Pravidla

POŘADATEL

Wolters Kluwer ČR, a. s.
IČO: 63077639
Sídlo: U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3
Spisová značka: B 9659 vedená u Městského soudu v Praze


HARMONOGRAM 

Soutěž se koná na území České republiky, trvá od června do prosince 2021 a má tři fáze: nominace, vyhodnocení odbornou porotou a vyhlášení vítězů. Nominační fáze probíhá od 1. 6. do 10. 9. 2021, v období od 7. 9. do 30. 11. 2021 pak následuje hodnotící fáze poroty. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v prosinci 2021. Detailnější harmonogram viz jednotlivé kategorie soutěže.


PRAVIDLA

Soutěž Účetní roku je jediná soutěž tohoto typu v České republice, která má za cíl vybrat ÚČETNÍ/HO ROKU a ÚČETNÍ FIRMU ROKU. Tyto dvě kategorie nově (od roku 2021) doplňuje volba ÚČETNÍ OSOBNOSTI ROKU, kterou bude vybírat odborná porota.  

Veškerá komunikace probíhá elektronicky, a to přes webové rozhraní nebo e-mailem.

Složení poroty je dostupné zde.

Soutěže se nemohou účastnit členové poroty, zaměstnanci pořadatele soutěže a či osoby blízké (fyzické i právnické osoby) či jinou formou spřátelené s členy poroty či se zaměstnanci pořadatele soutěže.

Pravidla pro jednotlivé kategorie:

ÚČETNÍ ROKU

(účetní jako zaměstnanec)

Kdo nominuje: veřejnost (každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky starší 18 let); fyzická osoba může nominovat i sama sebe/sebe sama
Koho nominovat: významné účetní specialisty (fyzické osoby), které vykonávají účetní profesi v zaměstnaneckém poměru a jež splňují všechna níže uvedená kritéria

Min. požadavky na kandidáta:

Právní forma: Fyzická osoba, která vykonává účetní poradenství, vede účetnictví či daňovou evidenci v zaměstnaneckém poměru

Dosažené vzdělání:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání nebo
  • získané osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Délka praxe: min. 7 let

Jak nominovat: Prostřednictvím formuláře na webové stránce www.ucetni-roku.cz.

Harmonogram:

Nominace: 1. 6.–10. 9. 2021

Třídění přihlášek, získání referencí a výběr finalistů porotou: 7. 9.–30. 9. 2021

Pohovory s finalisty: 8. 11. 2021

Vyhlášení vítěze: 1. 12. 2021

Fáze poroty: Z navržených jmen vybere odborná porota short list s až 10 finalisty. Porota může short list doplnit až o  3 nominace ze své strany. Porota není v sestavování short listu nikterak omezena. Vybrané osoby pokračují v soutěži, pakliže udělí svůj souhlas. Na základě získaných údajů z přihlášek a na základě setkání s jednotlivými finalisty vybírá porota (setkání se uskuteční buď formou online schůzky či osobně). Při rozhodování bere porota v úvahu taktéž plnění všech povinností vůči členským a jiným obdobným organizacím ze strany nominovaného. Pohovory poroty s finalisty se uskuteční 8. 11. 2021. Vítěz, který získá titul „Účetní roku 2021“, bude vyhlášen na slavnostním večeru, jež se bude konat v prosinci roku 2021. Titul „Účetní roku“ může získat fyzická osoba pouze jednou za život.


ÚČETNÍ FIRMA ROKU

(účetní – OSVČ; účetní firma – právnická osoba)

Kdo nominuje: veřejnost (každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky starší 18 let); zástupce právnické osoby může nominovat sebe samu

Koho nominovat: 

  • fyzickou osobu, OSVČ, která poskytuje účetní služby (účetní poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence a související služby) na základě oprávnění k výkonu činnosti;

  • právnickou osoba poskytující účetní služby (účetní poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence a související služby) jako svou hlavní činnost (nemělo by se jednat o doplňkovou službu)

Dále jen „firma“

Jak: Prostřednictvím přihlášky na webové stránce www.ucetni-roku.cz

Harmonogram:

Nominace: 1. 6.–10. 9. 2021

Třídění přihlášek a získání referencí u klientů (dotazníky):  7. 9.–30. 9. 2021

Pohovory s finalisty (zástupci nominovaných firem): 8. 11. 2021

Vyhlášení vítězů: 1. 12. 2021

Fáze poroty: Z navržených firem vybere odborná porota short list s max. 15 firmami (finalisté). Porota může short list doplnit až o  3 nominace firem ze své strany. Porota není v sestavování short listu nikterak omezena. Vybrané firmy pokračují v soutěži, pakliže udělí svůj souhlas (pokud nevzešla nominace firmy přímo z jejich strany). Pořadatel následně získá reference od klientů finalistů s využitím poskytnutých kontaktních údajů. Na základě získaných údajů z přihlášek, získaných referencí od klientů a na základě setkání s jednotlivými finalisty/zástupci nominovaných firem porota vybírá 3 firmy, které se umístí na zlaté, stříbrné a bronzové příčce v kategorii „Účetní firma roku 2021“ (setkání se uskuteční buď formou online schůzky či osobně). Porota bude hodnotit z 50 % dle odbornosti (šíře poskytovaných služeb, procesy ve firmě, výjimečné účetní počiny/transakce apod.) a z 50 % dle spokojenosti klientů (spokojenost klientů se srozumitelností poskytovaných výstupů, s včasností poskytovaných informací, plnění nestandardních přání a nároků klientů, elektronická komunikace s klientem, zajišťování plnění všech povinností klienta směrem ke státní správě a dalším organizacím, dodatečné služby pro klienta apod.). Vítězové (první tři místa) budou vyhlášeni na slavnostním večeru, jež se bude konat v prosinci roku 2021.


ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU

Kdo nominuje: bez nominační fáze, výběr vhodných kandidátů a následné zvolení ÚČETNÍ OSOBNOSTI ROKU je zcela v rukou odborné poroty soutěže Tato kategorie nemusí být vyhlášena každoročně. 

Fáze poroty: Účetní osobnost roku vybírá odborná porota na základě svého uvážení, v rozhodování není nijak omezena. Vítězem této kategorie by měla být výrazná osobnost, která se zasloužila svým působením o pozvednutí či rozvoj účetní profese, nebo která vyniká v různých směrech, např.: 

  • vyniká svými znalostmi v účetním oboru, ale i v souvisejících oblastech, a nadále pracuje na svém dalším vzdělávání;

  • odvážně a kreativně prosazuje moderní trendy i zavedené postupy v účetní praxi, čímž přispívá k rozvoji účetní profese;

  • věnuje se vzdělávání dalších generací v účetním oboru 

 ÚČETNÍ OSOBNOST roku bude vyhlášena na slavnostním večeru, jež se bude konat dne 1. 12. 2021.


Ostatní právní ujednání

Pořadatel soutěže má právo odmítnout zcela nebo jen částečně nominaci/přihlášku do soutěže nebo účast v soutěži nebo má právo dodatečně zrušit zcela nebo jen částečně nominaci/přihlášku do soutěže nebo účast v soutěži, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením ze soutěže mohla dané osobě či firmě vzniknout.

Ze soutěže má pořadatel právo bez dalšího vyřadit soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech, neudělí pořadateli soutěže požadované souhlasy (např. se zpracováním osobních údajů) nebo pokud jejich jednání bude v rozporu s pravidly soutěže nebo dobrými mravy soutěže a/nebo soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s výše a níže uvedenými pravidly, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla dané osobě či firmě vzniknout. Ze soutěže má pořadatel právo bez dalšího vyřadit soutěžící, kteří se soutěže účastní v rozporu s dobrými mravy, či českými právními předpisy, případně mohou poškodit dobrou pověst pořadatele nebo jejich jednání je jiným způsobem v rozporu s těmito pravidly, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla dané osobě či firmě vzniknout. Pořadatel soutěže je oprávněn vyloučit hlasujícího účastníka v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání neoprávněného prospěchu v soutěži, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout.

Náklady na účast v soutěži či vzniklé během soutěže (přímé či nepřímé) nese účastník soutěže.

Účastník soutěže se zavazuje uvádět ve formulářích a jiných dokumentech vyplňovaných za účelem účasti v soutěži pouze pravdivé a správné údaje. Pořadatel neodpovídá za pravost nebo správnost informací poskytnutých účastníky soutěže nebo nominujícími, ani je není povinen jakýmkoliv způsobem ověřovat. Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s uvedením nesprávných údajů soutěžícím, účastníkem nebo jinou osobou na soutěži zainteresovanou.

Pořadatel soutěže není odpovědný za funkčnost internetového připojení a zařízení nebo za jakákoliv technická nebo telekomunikační selhání sítě či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží, ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za selhání počítačových on-line systémů, serverů, poskytovatelů připojení, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu ani za přetížení internetové sítě nebo internetové stránky www.ucetni-roku.cz, ani za ztracené, vypadlé, zkreslené, přerušené, zavirované nebo zrušené přenosy ani za jakoukoliv kombinaci výše uvedeného, která může ohrozit schopnost osoby zúčastnit se soutěže, včetně škody způsobené účastníkovi soutěže nebo jiné osobě v souvislosti se soutěží nebo počítači jakékoli jiné osoby související s přehráním nebo stažením jakéhokoli materiálu týkajícího se soutěže nebo v jejich důsledku.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže.

Na účast v soutěži nebo na vyhlášení pořadí v soutěži není právní nárok. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze či výsledné pořadí v soutěži nebo v některé z jejich kategorií, zúčastní-li se například příslušné soutěže/kategorie nízký počet soutěžících, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv plnění ze strany pořadatele.

Pořadatel nenese odpovědnost za vady tisku či jiné chyby v propagačních nebo administrativních materiálech.

Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovliv¬nění výsledků soutěže (např. jednáním odporujícím dobrým mravům nebo pravidlům soutěže), má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a zvýhodněný subjekt ze soutěže vyřadit nebo jinak sankcionovat v rámci soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout. Zjistí-li pořadatel, že existuje jakékoliv podezření na porušení, zneužívání nebo obcházení pravidel v rámci registrace/nominace, je oprávněn bez dalšího účastníka soutěže vyřadit ze soutěže nebo jinak sankcionovat v rámci soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě, či firmě vzniknout.

Veškeré otázky nebo oblasti těmito pravidly neupravené nebo nejasné případně nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo podmínky soutěže nebo jakoukoli jejich část v nejasných nebo jiných případech bez udání důvodu upřesnit, zrušit, odložit nebo jinak upravit, včetně případu, kdy dojde z důvodu mimo rozumnou kontrolu pořadatele k narušení bezpečnosti nebo řádného vedení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel si vyhrazuje právo z důvodů hodných zvláštního zřetele soutěž nebo jednotlivou kategorii soutěže kdykoli omezit, odložit, změnit, pozastavit či zrušit. Jakákoliv změna nebo úprava pravidel nezakládá nárok soutěžícího, účastníka nebo jiné osoby na náhradu nákladů či škody vynaložených v soutěži nebo v souvislosti se soutěží.

Rozhodnutí nebo hodnocení pořadatele nebo poroty jako celku nebo jednotlivého člena poroty bude ve všech směrech konečné a závazné. Proti rozhodnutí poroty jako celku nebo jednotlivého člena poroty nebo pořadatele soutěže nebo jiné osoby jednající za pořadatele v rámci soutěže nebo proti jakýmkoliv krokům pořadatele soutěže v rámci této soutěže není možné podat soutěžícím nebo jakoukoliv jinou osobou na soutěži účastnou odvolání, či se domáhat jejich změny či zrušení soudní nebo jinou cestou, či jinak zpochybňovat, či nárokovat jakoukoliv náhradu nebo sankci (ať už účastníkem soutěže nebo jakoukoliv jinou osobou jako například registrujícím nebo registrovaným, nominujícím či nominovaným). Nebudou akceptovány jakékoli nároky na odškodnění (ať už účastníkem soutěže, registrujícím nebo registrovaným, nominujícím nebo nominovaným nebo jakoukoliv jinou osobou). Porota jako celek nebo jednotlivý člen poroty nebo pořadatel soutěže nebo jiná osoba jednající za pořadatele v rámci soutěže nejsou povinni rozhodnutí nebo hodnocení jakkoliv vysvětlovat či o něm diskutovat.

Ochrana osobních údajů
Pořadatel respektuje soukromí každého jednotlivce. Veškeré údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány pouze pro účely soutěže, a to v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů ČR. Pořadatel podniká veškeré kroky, aby zajistil dodržování těchto předpisů. Podrobná pravidla pro ochranu osobních údajů pořadatele naleznete na www.wolterskluwer.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním jména a příjmení, fotografie nebo fotografií (nebo videonahrávky) a/nebo názvu společnosti/firmy/týmu jako výherce nebo jako dalšího v pořadí (nebo případně jako účastníka soutěže) v tiskových zprávách, ve sdělovacích prostředcích na stránce www.ucetni-roku.cz, v marketingových či reklamních tiskovinách, v dokumentech pořadatele nebo pro informační či komerční účely v jakémkoli médiu nebo formátu nebo na stránkách reklamních nebo mediálních partnerů/sponzorů soutěže, a to bez další náhrady nebo oznámení. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s převzetím výhry nebo vyhlášením pořadí mohou být pořadatelem nebo třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky či obrazové záznamy a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků pořadatele a pro marketingové nebo jiné obchodní účely pořadatele nebo partnerů.

Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za vhodnost či správnost informací uvedených na stránkách či obsažených v odkazech na jiné stránky (např. linky). Informace jsou výlučně poskytovány tak, jak jsou uvedeny, bez jakékoliv výslovné či skryté záruky jejich správnosti či vhodnosti jejich postupu či k určenému účelu. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za webové stránky, na které je přístup přes tuto stránku (např. linky).

Úplná pravidla soutěže pro ročník 2020 jsou uvedena na www.ucetni-roku.cz, a to ve znění, které platí nejdříve od data začátku soutěže, tj. od 1. června 2020. Tato soutěž a právní vztahy se řídí českým právem. Účastí v soutěži nebo registrováním či nominováním každý soutěžící, účastník, nominující či jiná osoba potvrzuje, že si přečetl tato pravidla, schvaluje je, porozuměl jim a přistupuje dobrovolně k nim.

Pořadatel nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové stránky, kde jsou informace o soutěži nebo pravidla soutěže uveřejněny. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit soutěž nebo její část, to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě, či firmě vzniknout.


Wolters Kluwer ČR, a. s., dne 11. května 2021